DELOVNA TERAPIJA PRI OTROCIH

Osnovno

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnimi pristopi pomaga otroku, da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje in počne aktivnosti, ki si jih želi početi ali pa se te od njega pričakujejo. Obravnava je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim.

Namenjena je otrokom, ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, cerebralne paralize, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra in po poškodbah. Namenjena je tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami in z različnimi stopnjami duševne manjrazvitosti.

Delovni terapevt vzpodbuja razvoj
• grobe motorike in koordinacije,
• fine motorike,
• grafomotorike,
• ravnotežja,
• zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti,
• igre,
• socializacije,
• samostojnosti v dnevnih aktivnostih (oblačenje, hranjenje, osebna nega).

otroci_delovna

Ocenjevanje

Delovni terapevt se na podlagi otrokove dokumentacije, zbranih podatkov (vprašalnik za starše in ocena senzoričnega procesiranja) ter ocenjevanj, odloči o primerni uporabi pristopov in strategij za obravnavo otroka.

Ocenjevanje otrok poteka izključno individualno. Ocenjevalni inštrumenti so standardizirani in v stroki preverjeni kot učinkovito ocenjevalno orodje. Za ocenjevanje uporabljamo naslednje standardizirane teste: ABC test gibanja, PEDI test (test otrokovih funkcijskih sposobnosti), COPM in test AMPS (ocena motoričnih in procesnih spretnosti). S kliničnim opazovanjem ocenimo otrokovo senzorno procesiranje.

Na podlagi zbranih podatkov in izvedenih ocenjevanj delovni terapevt skupaj s starši oblikuje cilje in načrtuje aktivnosti za njihovo dosego.

Ob koncu delovno terapevtske obravnave ponovno ocenimo otrokove sposobnosti.

Obravnava

Ker je  igra  najbolj naravna in osnovna otroška dejavnost ter osnovno gibalo otrokovega razvoja, potekajo obravnave preko igre.

Otrok s pomočjo igre razvija različne sposobnosti:

Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti: groba motorika, ravnotežje, koordinacija, fina motorika in grafomotorika.

Kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialne veščine.

Emocionalni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja …

Skrb zase: dnevne rutine, samostojnost v dnevnih aktivnostih (npr. hranjenje, osebna nega, oblačenje, uporaba stranišča,…).

Kaj je senzorna integracija?

V našem zdravstvenem domu obravnavamo otroke po metodi senzorne integracije.

OSNOVNO
Senzorna integracija je nevrološki proces, ki organizira dražljaje in služi kot temelj za razvoj veščin, ki jih potrebujemo za življenje. Če ti temelji niso ustrezno razviti, je lahko celoten razvoj nestabilen.
Informacije iz okolja in telesa sprejemajo senzorni receptorji, ki dražljaje pošljejo do centralnega živčnega sistema. V centralnem živčnem sistemu se informacije organizirajo, prepoznajo, usklajujejo, analizirajo in shranjujejo. Za dobro počutje in preživetje je pomembno, da od obilice dražljajev ki jih dobimo, zaznamo le tiste, ki nam trenutno koristijo. Le tako lahko določeno situacijo hitro in avtomatično interpretiramo ter se nanjo ustrezno in učinkovito odzovemo.
Komu je namenjena?
Namenjena je otrokom, ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra, cerebralne paralize in po poškodbah. Namenjena je tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami .
Kako se kažejo težave?
Kadar nekateri elementi senzorne integracije ne funkcionirajo, oseba občuti stres pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, ker proces, ki naj bi bil avtomatičen, le to ni. Lahko je stresno že samo vzdrževanje ravnotežja pri sedenju na stolu, pri oblačenju ali uživanju hrane. Otrok se teh težav zaveda in postaja obremenjen zaradi spodrsljajev pri nalogah, kjer vrstniki funkcionirajo brez težav. Ti otroci zavračajo, odklanjajo in se izogibajo senzornim motoričnim aktivnostim.
• Pretirana ali nezadostna občutljivost na dotik, zvok, voh, gibanje, okus in vonj ( si pokriva ušesa, ne mara, da se ga drugi
• Težave s pozornostjo in samokontrolo: razdražljivost ali težave s pozornostjo.
• Socialne in čustvene težave.
• Težave z ravnotežjem, gibanjem, komunikacijo, govorom in motoričnim načrtovanjem.
• Neobčutljivost na zvoke in strah pred nenadnimi zvoki.
• Izbirčnost pri hrani.
• Nezmožnost sproščanja in umirjanja.
• Slaba samopodoba.
• Telesna nespretnost.
• Težave pri prehodu z ene dejavnosti na drugo.
• Pogosti vedenjski izbruhi.
• Zaostajanje v šolskih dosežkih.
• Strah pred višino.
• Pomanjkanje občutka za nevarnost.

Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije pomaga k spodbujanju funkcionalnih sposobnosti, zagotovi ustrezne odzive na dražljaje in prilagodi vedenje otroka.

Cilji in učinki terapije senzorne integracije

• Otrok je bolj odprt, se pogosteje smeji in ima boljšo samozavest ter samospoštovanje.
• Vedenje je bolj organizirano in usmerjeno k cilju.
• Kaže trud in vztrajnost pri doseganju ciljev.
• Pri motoričnih aktivnostih si postavlja večje izzive.
• Začenja in načrtuje aktivnost.
• Razširi nabor aktivnosti.
• Razvoj osebnostnih in socialnih veščin.
• Pridobivanje govornih sposobnosti.
• Otrok uživa v igri.

senzorna_delovna

Svetovanje staršem

Starši se lahko obrnete po nasvet, če ste v skrbeh, da se vaš otrok ne razvija po pričakovanjih in opažate naslednje težave:

 • Nespretna groba, fina motorika in koordinacija.
 • Slabo ravnotežje, otrok pogosto pada, ne zna voziti kolesa, boji se plezanja, toboganov, guganja in nepričakovanih premikov.
 • Težave ima pri učenju novih motoričnih veščin.
 • Pri sedečih aktivnostih se naslanja ali leži na mizi.
 • Je senzorno preobčutljiv. Otroka motijo oblačila ali umazane roke. Preobčutljiv je na vonj, zvok, svetlobo. Rad ima le eno vrsto hrane, težave ima pri sprejemanju novih okusov in tekstur hrane.
 • Nima občutka za nevarnost, rad se zaletava. Ima nizek oz. previsok bolečinski prag.
 • Otrok ima specifične učne težave, težave pri branju in pisanju.
 • Ima odkrenljivo pozornost, pri aktivnostih je neorganiziran.
 • V neznanih situacijah se ne znajde.
 • Težave ima pri opravljanju dnevnih aktivnosti.
 • Otrok težko prehaja iz ene aktivnosti na drugo. Ne mara sprememb, rad ima rutino.
 • Rad se igra sam.
 • Otrok je anksiozen, ima vedenjske in čustvene težave.
 • Ima slab očesni kontakt.

 

Otrok z omenjenimi težavami potrebuje ustrezen pristop in podporo. Svetovali vam bomo glede primernih strategij in dela z otrokom v domačem okolju, vrtcu oz. šoli. Na vašo željo lahko svetujemo tudi strokovnim delavcem v vrtcu oz. šoli ter otrokovemu spremljevalcu.

Obisk vrtca/šole ali otrokovega doma

Otrok preživi velik del dneva v instituciji, zato je pomembno, da  je tudi tam okolje zanj ustrezno in prilagojeno. Ker je otrok v vrtcu oz. šoli obkrožen z različnimi dražljaji, novimi situacijami in izzivi je pomembno, da so strokovni delavci  seznanjeni z otrokovimi težavami ter k njemu ustrezno pristopajo, podpirajo otrokova močna področja in izbirajo aktivnosti, ki so zanje primerne in pri katerih bo doživljal uspeh.

Ko pridobimo soglasje staršev za obisk institucije, se lahko povežemo z vrtcem oz. šolo, ki jo otrok obiskuje ter se dogovorimo za termin obiska.

Prav tako lahko opravimo obisk na vašem domu in vam svetujemo glede prilagoditev okolja in dela z otrokom v konkretni situaciji doma.

Strokovna poročila

Ob zaključku obravnav in  ob končni oceni/testiranju , vam lahko sestavimo poročilo o obravnavi in strokovno mnenje ter priporočila za nadaljnje delo z vašim otrokom. Strokovno mnenje lahko predložite kot dokumentacijo pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami za pridobitev dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali šoli.

Poročilo je lahko podlaga vzgojiteljem, učiteljem, spremljevalcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči (logoped, specialni/socialni pedagog)  v vzgojno-izobraževalnih ustanovah .