O projektu

Zdravstveni dom Velenje je uspešno kandidiral na javnem razpisu za izbor operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

V Sloveniji je bilo na javnem razpisu izbranih 25 zdravstvenih domov z namenom krepitve javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacije preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva ter uveljavljanje modela skupinskega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

NAZIV OPERACIJE
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop 1.

OPIS OPERACIJE
Predmet je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu Velenje.

NAMEN OPERACIJE
Namen operacije je krepitev javnozdravstvene vloge Zdravstvenega doma Velenje, implementacija nadgradenj preventivnih programov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

V sklopu izvajanja operacije je zagotovljeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter kulturnih kompetenc. Namen je opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz Zdravstvenega doma Velenje in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

Pomemben del je vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno – vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

FINANČNA PODPORA
Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije v razmerju 80 % (EU) in 20 % (slovenska udeležba).
Višina predvidenih celotnih stroškov operacije: 617.237,00 eur.
Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije: 617.237,00 eur.
Upravičeni stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja: Delež prispevka Unije (% EU del): 493.789,60 eur.

CILJI OPERACIJE:

 • v 25 izbranih ZD vzpostaviti nove strukture, ki bodo podpirale izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti v zdravju, ter v katere bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin;
 • v 25 izbranih ZD vzpostaviti integriran CKZ kot samostojno organizacijsko enoto v ZD, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti;
 • vključiti ranljive skupine v preventivno zdravstveno varstvo;
 • izvajati ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin;
 • zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti;
 • vzpostaviti Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v 25 ZD in pripadajočih lokalnih skupnostih, v katere bodo vključeni deležniki tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, občin, vzgojno-izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM), Ljudske univerze, zavodov za zaposlovanje ter različnih nevladnih organizacij.

KAZALNIKI UČINKA IN REZULTATA:

 • Vzpostavitev Strokovne skupine Zdravstvenega doma Velenje za preventivo.
 • Vzpostavitev Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavitev Preventivnih timov za otroke in mladostnike po posameznih šolah/vrtcih.
 • Vzpostavitev Koordinativnega tima za odrasle.
 • Priprava Strategije in akcijskega načrta Zdravstvenega doma Velenje za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
 • Vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja z vodjo in interdisciplinarnimi standardnimi timi.
 • Izvedba ocene stanja Zdravstvenega doma Velenje ne področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih.
 • Izvedba presoje ustreznosti objekta/objektov in komunikacijskih ukrepov Zdravstvenega doma Velenje za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom ukrepov.
 • Vključenje tolmača/medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencijah pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno – ekonomskih območij.
 • Vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
  Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ .

VSEBINSKE ZAHTEVE OZIROMA PRIČAKOVANE AKTIVNOSTI IN OBVEZNI REZULTATI V LETIH 2018 IN 2019, KI JIH IZVAJALCI IZVEDEJO V SKLADU S STROKOVNIMI USMERITVAMI NIJZ

Vsebina prvega podsklopa je vzpostavitev in delovanje novih struktur (Strokovne skupine ZD) v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Strokovna skupina ZD za preventivo zagotavlja usklajeno strokovno podporo pri udejanjanju preventivnih programov pri različnih ciljnih skupinah in doseganju javnozdravstvenih ciljev v lokalnem okolju. Prav tako predstavlja posvetovalni organ vodstvu ZD glede spremljanja izvajanja preventivnih programov in udejanjanja javnozdravstvenega poslanstva ustanove.

Zaradi nadgradnje vsebin preventivnih programov in s tem potrebne razširitve kadrovske strukture je drugi podsklop namenjen vzpostavitvi in delovanju centrov za krepitev zdravja (CKZ). CKZ so organizacijsko-funkcionalna in vsebinska nadgradnja obstoječih zdravstveno-vzgojnih centrov, ki so bili po sklepu Ministrstva za zdravje leta 2002 vzpostavljeni v okviru Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. CKZ so organizirani kot samostojne enote v okviru ZD, z lastnim kadrom in opredeljenim vodjo in so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Tretji podsklop je namenjen izvajanju nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov. Vsebinsko področje obsega izvedbo nadgrajenih preventivnih pregledov za šolske otroke, ki bodo v okviru rednih sistematičnih pregledov identificirani kot ogroženi. V okviru rednih preventivnih pregledov šolskih otrok bo izbrani zdravnik šole v skladu s pripravljenim protokolom identificiral ogrožene otroke in mladostnike, ki bodo povabljeni na dodaten pregled. Pregled, ki bo individualen in v prisotnosti staršev, je namenjen izvedbi dodatne diagnostike in pripravi klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti napotenih otrok in mladostnikov.

Vsebina četrtega podsklopa je usmerjena v izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe, ki predstavlja pomemben del kadrovske strukture pri izvajanju preventivnih programov v vseh starostnih obdobjih in je ključni del za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin , kar je vsebina petega podsklopa nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih. Vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti patronažne službe so izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu, vzpostavitev stika diplomirane medicinske iz patronažnega varstva z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok, priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva ter izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih s strani diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva.

Namen izvajanja aktivnosti ZD za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, vsebina petega podsklopa, je vključevanje ranljivih skupin, zagotavljanje na uporabnika osredotočene preventivne obravnave, doseganje boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. Vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti so izvajanje stopnjevanih intervencij za starše otrok do 1. leta starosti, samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo ter zagotovitev prisotnosti tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih obravnav.
Vsebina šestega podsklopa je vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. ZD je v sodelovanju z OE NIJZ iniciator vzpostavitve Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju (LSKZ) po modelu skupnostnega pristopa z namenom usklajenega izvajanja aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z udejanjanjem na uporabnika osredotočenih preventivnih obravnav, razvoja podpornih mrež in skupin za samopomoč ter okrepitve povezovanja in sodelovanja sodelujočih struktur in deležnikov v lokalnem okolju v obliki formalne ali neformalne oblike pomoči.

Vsebinsko področje obsega aktivnosti na ravni ZD, katerih namen je doseganje integracije, sodelovanja in povezovanja tako aktivnosti kot izvajalcev na področju krepitve zdravja in preventive kroničnih bolezni ter zmanjševanja neenakosti v zdravju.

V VELENJU CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja in razvoj skupnostnega pristopa v preventivnih programih.
Zdravstveni dom (ZD) Velenje se je prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje in sodeluje v projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
V sklopu projekta v ZD Velenje že aktivno sodelujemo pri vzpostavitvi prenovljenih programov z uporabo novih in drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Z novimi programi se želimo približati vsem populacijskim skupinam v vseh treh občinah (MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) ter prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe.
Po novem konceptu smo vzpostavili center za krepitev zdravja (CKZ). Strokovnjaki v novonastalem centru za krepitev zdravja svetujemo, podpiramo posameznika in lokalno skupnost pri spreminjanju življenjskega sloga. S svojim strokovnim pristopom pomagamo posameznikom pri spreminjanju tveganega vedenja za zdravje (npr. sprememba prehranskih navad, povečanje gibanja, obvladovanje stresa in učenje tehnik sproščanja, prepoznavanje in premagovanje depresije in tesnobe, opuščanju kajenja in zmanjševanje dejavnikov tveganja za razvoj srčno-žilnih obolenj) v obliki individualnih svetovanj in učnih delavnic, ki jih izvajamo v ZD Velenje in v lokalnih skupnostih. Zaposleni v CKZ se povezujemo z ambulantami družinske medicine ter diplomiranimi medicinskimi sestrami družinske medicine, patronažnim varstvom, predšolskimi in šolskimi ambulantami ter koncesionarji (izvajalci preventive v javni zdravstveni mreži), ki delujejo na območju zdravstvenega doma.

Ena izmed aktivnost je tudi vzpostavitev skupnostnega pristopa k zdravju, zato smo se povezali z partnerji v našem okolju (Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Šmartno ob Paki, Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška – Enota Velenje, Zavod za zaposlovanje, Rdeči križ, PUM – O (projektno učenje za mlajše odrasle), društvom HIŠA ter ostalimi nevladnimi organizacijami), ki vplivajo na pogoje življenja naših prebivalcev. V skupnem pristopu je v ospredju posameznik, uporabnik programov. Z novim pristopom in aktivnostmi zagotavljamo enakost v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin in vključevanje ranljivih skupin v preventivne obravnave, ki izhajajo iz potreb uporabnika za doseganje boljšega zdravja, kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Z vzpostavitvijo CKZ – ja v ZD Velenje strmimo v bolj okrepljeno skrb za javno zdravje, k zmanjševanju neenakosti v zdravju, h kakovostnim kadrom in programom na področju preventive ter k izboljšanju kazalnikov zdravja na lokalni ravni.

Velikost pisave
Barvni kontrast